Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden KantoorArtikelen.nl

De algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van KantoorArtikelen.nl / ITC Alles Voor Uw Kantoor N.V. zijn voor het laatst bijgewerkt op 24-08-2023.


Kantoorartikelen.nl - I.T.C. Alles voor uw kantoor N.V.

Adres: Nijverheidsstraat 10-12, 6433 JZ HOENSBROEK, gem. HEERLEN
E-mail: info@kantoorartikelen.nl
Telefoonnummer: 045-522.93.11
Faxnummer: 045-523.04.44
KvK nummer: 14065234
BTW nummer: NL808809167B01


Inhoudsopgave

Artikel 1: Definities
Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Artikel 2: Offertes
Artikel 3: Levering
Artikel 4: Levertijd
Artikel 5: Deelleveringen
Artikel 6: Retouren
Artikel 6: Technische eisen enz.
Artikel 7: Monsters, modellen en voorbeelden
Artikel 8: Wijzigingen in de te leveren zaken
Artikel 9: Beëindiging van de overeenkomst
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11: Garantie
Artikel 12: Aansprakelijkheid
Artikel 13: Gebreken; klachttermijnen
Artikel 14: Prijsverhoging
Artikel 15: Betaling
Artikel 16. Kredietbeperking
Artikel 17: Overmacht
Artikel 18: Ontbinding en opschorting
Artikel 19: Geschilbeslechting en toepasselijk recht
Artikel 20: Wijziging van de voorwaarden en Internet-site


Artikel 1. Definities 

ITC: De naamloze vennootschap I.T.C. Alles voor uw Kantoor N.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 6433 JZ Hoensbroek, aan de Nijverheidsstraat 10, aan te merken als ‘gebruiker’ van deze algemene voorwaarden in de zin van art. 6:231 aanhef onder a BW.

(de) koper: de contractuele wederpartij van ITC, die is gebonden aan deze algemene voorwaarden.

partijen: ITC en koper gezamenlijk.

deze voorwaarden: deze algemene voorwaarden, waarvan door ITC gebruik wordt gemaakt.

consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf.

zakelijke koper: iedere koper die niet kwalificeert als consument.


Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1.  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen ITC en koper, ongeacht op welke wijze de overeenkomst tot stand komt en ook als het een overeenkomst op afstand betreft. 
 2.  Door het enkele invullen en verzenden van het orderformulier op de Internetsite van ITC en/of het verzenden van een order via fax of anderszins, alsmede accorderen van een door ITC opgestelde offerte, aanvaardt de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden en verklaart en bevestigt de koper van de inhoud van deze voorwaarden te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
 3.  Indien partijen voor een tweede of opvolgende maal met elkaar zaken doen en deze voorwaarden reeds eerder tussen partijen van toepassing waren, zijn deze voorwaarden op alle opvolgende overeenkomsten tussen partijen van toepassing zonder dat ITC deze voorwaarden telkens opnieuw van toepassing moet verklaren en zonder dat koper de toepasselijkheid telkens opnieuw moet aanvaarden.
 4.  ITC contracteert uitdrukkelijk niet zonder aanvaarding door koper van deze voorwaarden.  Indien in een offerte van ITC wordt verwezen naar de algemene voorwaarden en koper deze offerte heeft ontvangen zonder tegen de toepasselijkheid van deze voorwaarden bezwaar te maken, wordt de aanvaarding van deze voorwaarden door koper aangenomen. 
 5.  Inkoopvoorwaarden of andere (algemene) voorwaarden in welke vorm dan ook van de koper gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door ITC zijn aanvaard. Indien zij niet uitdrukkelijk zijn aanvaard, worden deze voorwaarden van de koper geacht uitdrukkelijk door ITC van de hand te zijn gewezen.


Artikel 2. Offertes

 1.  Door ITC gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. Na de geldigheidsdatum vervalt de aanbieding en kan hierop door de wederpartij geen beroep meer worden gedaan, behoudens indien ITC deze aanbieding ook na 14 dagen nog gestand wil doen.
 2.  Er komt een overeenkomst tot stand indien en doordat een aanbieding van ITC door de koper gaaf en onvoorwaardelijk wordt aanvaard. Aanbiedingen dienen schriftelijk, danwel digitaal door de koper te worden aanvaard, tenzij ITC reeds zonder schriftelijke aanvaarding tot uitvoering van de overeenkomst overgaat in welk geval deze uitvoering als bevestiging van de aanvaarding wordt aangemerkt.
 3.  Aanvullingen of wijzigingen op een reeds tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst dienen schriftelijk of digitaal door middel van aanbod en aanvaarding te worden bevestigd.
 4.  De in een offerte of elektronische prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 
 5.  In de aanbieding of anderszins opgegeven levertijden zijn altijd bij benadering en de koper kan hieraan geen rechten of aanspraken ontlenen.
 6.  Indien de aanbieding afbeeldingen of beschrijvingen bevat worden deze geacht een goed, maar geen 100 % nauwkeurig, beeld van het aangeboden product te geven.
 7.  Kennelijke vergissingen, omissies of fouten in de aanbieding binden ITC niet.


Artikel 3. Levering

 1.  ITC zal zich ertoe inspannen dat de door de koper middels een order via Internet bestelde zaken, binnen de tijd die per bestelde zaak met de koper is overeengekomen en nadat ITC de daadwerkelijke betaling van de georderde zaken heeft ontvangen en door de koper aan alle overige voorwaarden is voldaan, aan de koper zullen worden geleverd. 
 2.  Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/magazijn van ITC te Hoensbroek. 
 3.  Tenzij anders overeengekomen, geldt als plaats van levering het adres dat koper aan ITC kenbaar heeft gemaakt. Indien door koper onjuiste adresgegevens zijn doorgegeven en ITC ten gevolge daarvan op een verkeerd adres heeft geleverd, kan ITC daarvoor door koper niet verantwoordelijk/aansprakelijk worden gehouden.
 4.  De koper is gerechtigd de gekochte zaken alsdan te inspecteren. Behoudens tegenbewijs door de koper worden de gekochte zaken geacht in goede staat door ITC ter verzending en vervoer te zijn aangeboden en door koper te zijn aanvaard. Verzending en vervoer van de zaken geschieden mitsdien telkens voor rekening en risico van de koper, waarbij de wijze van verzending en verzendingsroute aan ITC toekomt. Wanneer als leveringsconditie één van de 'Incoterms" is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
 5.  Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 6.  Indien de koper een buiten Nederland gevestigde ondernemer is en de zaken moeten worden geëxporteerd uit Nederland (in het kader van een intercommunautaire levering of anderszins), staat de koper er voor in dat hij in het desbetreffende land op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrijwaart de koper ITC voor schade als gevolg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nultarief.


Artikel 4. Levertijd

 1.  Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn en leidt niet tot verzuim van ITC, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper ITC derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en deze alsnog een redelijke termijn te gunnen voor nakoming.
 2.  De levertijd zoals vermeldt bij aankoop via de Internetsite van ITC betreft geen overeengekomen levertijd noch een garantie voor koper, maar slechts een indicatie. Koper begrijpt dat levering binnen de termijn een inspanningsverbintenis van ITC behelst en koper kan daaraan geen rechten en/of aanspraken ontlenen.


Artikel 5. Deelleveringen

Het is ITC toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is ITC bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.


Artikel 6. Retouren

 1.  Het bepaalde in lid 2 tot en met lid 5 van dit artikel is slechts van toepassing indien koper een consument is. De koper die geen consument is, kan geen rechten en/of aanspraken aan dit artikel ontlenen.
 2.  Via Internet door koper bestelde zaken kunnen aan ITC geretourneerd worden onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst binnen 14 dagen nadat deze zijn afgeleverd aan ITC geretourneerd worden onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst mits ongebruikt en voorzien van de originele verpakking, behoudens voor wat betreft de volgende zaken:
  a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet retourneerbaar.
  b. Producten die door ITC tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
  c. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  d. Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  e. Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  f. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  g. Losse kranten en tijdschriften;
  h. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken;
  i. Producten waarbij op onze website is vermeld dat het herroepingsrecht is uitgesloten.
 3.  De retourzending dient vooraf bij ITC gemeld te worden doormiddel van het model-formulier voor herroeping. Niet aangemelde retourzaken zullen niet worden gecrediteerd. De kosten voor retourneren zijn voor rekening van koper.
 4.  Tijdens de retourtermijn als bedoeld in dit artikel zal koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. Koper is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan hiervoor benoemd.
 5.  ITC behoudt zich het recht voor om retourzaken te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat, dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt op een andere wijze dan omschreven in lid 4 of door schuld anders dan door schuld van ITC zijn beschadigd. De kosten en het risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de koper. ITC zal, nadat de zaken zoals hiervoor bedoeld zijn geretourneerd, het door de koper hiervoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen vier weken aan de koper retourneren.
 6.  Indien door koper een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van ITC schade heeft opgelopen, die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de koper of anderszins voor risico van de koper komt, zal ITC de koper hiervan in kennis stellen, waarna ITC het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen vier weken aan de koper zal retourneren.
 7.  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper. 


Artikel 6. Technische eisen enz.

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is ITC er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. 


Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden

Als ITC een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van globale aanduiding: de eigenschappen of hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.


Artikel 8. Wijzigingen in de te leveren zaken

ITC is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.


Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst

 1.  De vorderingen van ITC op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  - indien na het sluiten van de overeenkomst aan ITC omstandigheden ter kennis komen die ITC goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  - indien ITC de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
  In de genoemde gevallen is ITC bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van ITC om schadevergoeding te vorderen.
 2.  Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan ITC zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is ITC bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1.  Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van ITC, totdat alle vorderingen die ITC op de koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
 2.  Zolang de eigendom van de zaken niet op koper is overgegaan mag hij de zaken niet verpanden of aan derde enig ander (zakelijk) recht daarop verlenen. Koper is slechts bevoegd te zaken te gebruiken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
 3.  Koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ITC te bewaren.
 4.  Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is ITC gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen, zulks op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 5.  De koper verplicht zich op eerste verzoek van ITC:
  - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
  - alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan ITC op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  - de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door ITC geleverde zaken te verpanden aan ITC op de manier die wordt voorgeschreven in art.3:239 BW;
  - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van ITC;
  - op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die ITC ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.


Artikel 11. Garantie

 1.  ITC geeft geen bijzondere garantie op door haar verkochte en geleverde zaken anders dan de wettelijke garantie zoals neergelegd in artikel 7:17 en 7:18 BW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 2.  Een garantie op de (af)geleverde zaken strekt nimmer verder dan de door de fabrikant c.q. toeleverancier van ITC verstrekte garantie, indien aanwezig. ITC verwijst ter zake naar eventueel bijgevoegde garantiecertificaten. Of iets onder de garantie valt, wordt alsdan uitsluitend door de fabrikant c.q. toeleverancier van ITC bepaald. ITC kan ter zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. ITC c.q. haar fabrikant c.q. toeleverancier is in geen geval aansprakelijk voor gebreken welke het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot aard en/of kwaliteit van geleverde zaken, toegepast materiaal of constructie daarvan. 
 3.  De onderhavige garantieregeling geldt overigens ook niet voor: batterijen en overige zaken die door hun aard van garantie zijn uitgesloten.
 4.  Indien een (af)geleverde zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak. ITC kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 5.  Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is ITC enkel aansprakelijk gedurende 3 maanden, met een maximum van 2x de factuurwaarde.
 6.  De wettelijke of - indien bedongen - contractuele garantieaanspraken komen te vervallen indien:
  a. aan de geleverde zaak andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend was;
  b. zonder voorafgaande toestemming van ITC tijdens de garantieperiode door koper en/of derden reparaties of andere werkzaamheden aan de zaak zijn verricht;
  c. de geleverde zaak niet op de daarvoor bestemde wijze is gebruikt en/of is onderhouden;
  d. de koper jegens ITC niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen van de overeenkomst;
  e. er schade optreedt aan de zaak door een omstandigheid die niet te wijten is aan ITC, danwel er sprake is van een situatie van overmacht.
 7.  Eventuele creditfacturen worden eerst gemaakt nadat de klacht door ITC of ITC's toeleverancier is bevestigd c.q. een creditnota of vervangend product is geleverd.


Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1.  De aansprakelijkheid van ITC uit hoofde van een overeenkomst is beperkt tot nakoming van de in de overeenkomst omschreven verplichtingen, met name de in artikel 11 omschreven garantieverplichtingen.
 2.  ITC kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  a. Een gebeurtenis, die buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar kan worden toegerekend, zoals verder omschreven in artikel 17 van deze voorwaarden.
  b. Enige daad of nalatigheid vankoper, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de koper te werk zijn gesteld.
  ITC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3.  Mocht ITC door derden aansprakelijk worden gesteld voor schade, waarvoor ITC ingevolge deze voorwaarde of anderszins niet aansprakelijk is, dan is koper verplicht ITC voor dergelijke schade en aansprakelijkheid te vrijwaren en haar schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesten die door haar daardoor mochten ontstaan.
 4.  In alle gevallen is de aansprakelijkheid van ITC beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.
 5.  Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van ITC ter zake bijkomende dienstverlening beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende zaak en in ieder geval tot ten hoogste € 5.000,-.


Artikel 13. Gebreken; klachttermijnen

 1.  De koper dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  - of de juiste zaken (in het juiste samenstellingspercentage c.q. de juiste mengverhoudingen) zijn geleverd;
  - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) en constructie overeenstemmen met het overeengekomene;
  - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2.  Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan ITC te melden. Het risico dat zaken niet geschikt zijn voor een toepassing die de koper daaraan had wil geven, berust bij de koper.
 3.  Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan ITC.
 4.  Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan ITC worden geretourneerd, onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden. Alle kosten ter zake retourzendingen zijn voor rekening van de koper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen; de retourzaken blijven voor rekening en risico van de koper. Eerst na de daadwerkelijke ontvangst ten kantore/magazijn van ITC is de retourzending voltooid, onverminderd het bepaald in artikel 5 van deze voorwaarden.
 5.  De koper is verplicht de betreffende zaken desgewenst voor nader onderzoek en/of reparatie ter beschikking van ITC of een door haar aangewezen derde te stellen.


Artikel 14. Prijsverhoging

Indien ITC met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is ITC niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs; ITC mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 8% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 15. Betaling

 1.  Indien zaken door ITC worden verstuurd, geschiedt dit uitsluitend tegen contante betaling bij aflevering of vooraf, bijvoorbeeld middels creditcard of andere online betaalmiddelen. Voor zakelijke kopers bestaat de mogelijkheid, na acceptatie door ITC, op rekening te kopen. Elektronische betalingen zullen door de koper worden verricht middels een door ITC aan te duiden bankinstelling.
 2.  Voor het overige geldt dat betaling, behoudens andersluidend schriftelijk beding, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum:
  - door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van ITC;
  - door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar IBAN rekening IBAN NL39RABO0322771897 t.n.v. ITC alles voor uw kantoor N.V. te Hoensbroek.
  Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd, zijnde voor consumenten/particulieren de wettelijke rente vermeerderd met 2% en zakelijke kopers de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2%.
 3.  Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
  - over de eerste € 6.500,00: 15%
  - over het meerdere tot € 13.000,00: 10%
  - over het meerdere tot € 32.500,00: 8%
  - over het meerdere tot € 130.000,00: 5%
  - over het meerdere: 3%
  Indien ITC aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking
 4.  Met betrekking tot projecten met een factuurwaarde van E 10.000,= (of het equivalent hiervan in Euro's) of hoger dient door de koper op verlangen van ITC een aanbetaling plaats te vinden van 1/3 deel bij bestelling c.q. plaatsing van de betreffende order, 1/3 deel bij aflevering, en het resterende 1/3 deel binnen 30 dagen na aflevering c.q. factuurdatum.
 5.  Alle door ITC in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De zakelijke koper, althans een koper die niet kwalificeert als consument, is niet bevoegd tot verrekening. De zakelijke koper, althans een koper die niet kwalificeert als consument, heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens ITC op te schorten. Indien op enig moment bij ITC gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van de koper, heeft ITC het recht alvorens (verder) te presteren, van de koper te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de koper een deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van de bedragen die ITC, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van de koper heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter uitsluitende beoordeling van ITC.
 6.  In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
 7.  De koper kan ITC machtigen de vordering(en) middels een (bedrijfs)incasso te innen. Bij een incassotermijn van 14 dagen wordt een betalingskorting verleend van 1%. Deze korting is overigens enkel van toepassing indien daadwerkelijk geïncasseerd kan worden. Desgewenst kan de koper zijn bank hiertoe tot wederopzegging opdracht geven. Eventuele kosten voortvloeiend uit automatische incasso, zoals kosten wegens terugboeking (stornering), komen voor rekening van de koper.
 8.  Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 9.  ITC behoudt zich het recht voor haar leveringen, al dan niet voorlopig, te staken, indien en zodra de koper in verzuim is. 


Artikel 16. Kredietbeperking

ITC is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke toeslag niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de termijn van 8 dagen na factuurdatum is de koper niet meer bevoegd de kredietbeperkingstoeslag in mindering te brengen. Indien de koper zulks toch doet, zal het bedrag van de kredietbeperking als openstaande vordering worden aangemerkt en zijn ter zake buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd.


Artikel 17. Overmacht

 1.  Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden in de zin van artikel 6:75 B.W. en die de nakoming van de verbintenis door ITC belemmeren en die niet aan ITC zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede (maar niet uitsluitend) zijn begrepen:
  stakingen in andere bedrijven dan die van ITC, stakingen in het bedrijf van ITC; een gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan ITC afhankelijk is; vervoersproblemen; oproer, oorlogen, aanslagen en opstanden; strafbare feiten door derden; natuurverschijnselen; pandemieen; onverwachte prijsstijgingen of valutaschommelingen, etc..
 2.  ITC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt, nadat ITC haar verbintenis had moeten nakomen.
 3.  Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ITC opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ITC niet mogelijk of bezwaarlijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Het inroepen van de ontbinding dient schriftelijk te geschieden en wel binnen 1 week na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 2 maanden.
 4.  Indien ITC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 18. Ontbinding en opschorting

 1.  ITC is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, indien;
  a. de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  b. na het sluiten van de overeenkomst ITC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geven dat de koper, ondanks een eventuele zekerheidsstelling, de verplichtingen niet zal nakomen;
  c. indien aan koper surseance van betaling is verleend;
  d. indien koper in staat van faillissement verkeerd;
  e. ten aanzien van koper een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
  f. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ITC kan worden gevergd.
 2.  Ingeval koper na ontbinding van de overeenkomst de door hem van ITC ontvangen zaken restitueert, geschiedt deze restitutie te allen tijde voor zijn rekening en risico.


Artikel 19. Geschilbeslechting en toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst, alsmede op alle nadere overeenkomsten en/of verplichtingen die daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft dan welk aldaar is gevestigd.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst of daarmee verband houden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht. ITC blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 4. Een koper zal een geschil eerst aan de rechter kunnen voorleggen indien en nadat bij ITC een schriftelijke klacht is ingediend.


Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden en Internet-site

ITC is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden en in de inhoud van haar Internet-site aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. ITC zal de gewijzigde voorwaarden tijdig naar de wederpartij toezenden, dan wel via haar Internet-site ter beschikking stellen. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld of op het moment zoals vermeldt op ITC's Internet-site.


Loading...
neonlines-configurator.product-box.upload-text
Product Devices Show confirm dialog